Demokratiinvändningen mot evidensbaserad policy

Nätverket planerar att ta upp och bemöta olika vanliga invändningar mot evidensbaserad policy. Vissa av dessa invändningar hörs oftare än andra, men vår uppfattning är att alla de invändningar vi kommer ta upp ibland nämns, och att de därför är värda att ta på allvar.

 

Först ut är den viktiga demokratiinvändningen: uppfattningen att evidensbaserad policy är odemokratisk därför att den – enligt invändningen – tar makt från väljare och politiker och ger den till experter, som inte är demokratiskt tillsatta. Det är inte sällan den första invändningen folk ger när man argumenterar för att politiken borde bli mer evidensbaserad. Man hör dessutom denna invändning ofta i samband med den närliggande idén om att överlåta viktiga beslut på experter (tanken är ju att experternas beslut ska vara just evidensbaserade).

Om varje politiskt beslut måste fattas på basis av tillräcklig evidens (antingen pga tvingande lagstiftning eller något annat skäl), såsom vi föreslår, så skulle det naturligtvis minska politikernas makt.  De skulle t ex inte ha kunnat ta bort fastighetsskatten om de inte kunde ha visat att det är det mest effektiva sättet att uppnå de mål de ställt upp (såsom exempelvis ekonomisk jämlikhet och tillväxt). Demokratiinvändningen går ut på att eftersom det är via politikerna som folkets makt kanaliseras, så gör man härmed maktutövningen mindre demokratisk.

Det första svaret på detta är baserat på distinktionen mellan medel och mål (jmf  fakta ochvärderingar). Som vi skriver i vårt manifest har vi inga åsikter om politiska målsättningar eller värderingar. Vad vi vill är att det ska finnas evidens för att de medel som används för att uppnå målen är maximalt effektiva:

Det primära målet med vårt nätverk är att se till att alla politiska beslut fattas på basis av tillräcklig evidens. Mer precist vill vi att det vid varje politiskt beslut ges tillräcklig evidens för att de medel som man föreslår (t ex en viss arbetsmarknadspolitisk reform) är det mest effektiva sättet att nå det mål man har med beslutet (t ex sänkt arbetslöshet).

Det är alltså inte så att kravet på att alla policies ska ska vara evidensbaserade leder till inskränkningar i politikernas och väljarnas möjligheter att ställa upp politiska mål. Vårt förslag är endast att medlen man använder för att nå dessa mål ska vara evidensbaserade. I den meningen är förslaget mindre radikalt än åtminstone vissa versioner av demokratiinvändningen tycks utgå från.

Det andra svaret är att politikernas makt visserligen inskränks av detta krav, men att man kan ifrågasätta värdet av att politikerna har den makt som härigenom inskränks. Varje begränsning av politikernas frihet att fatta vilka beslut de vill innebär naturligtvis en inskränkning av deras makt, i en mening, men vissa sådana inskränkningar är mer problematiska än andra. En lagstiftning som inskränker politikernas makt att diskriminera olika grupper torde t ex inte ha något negativt värde alls. På samma sätt är det svårt att se att en inskränkning av politikernas makt att besluta om ineffektiva eller skadliga policies skulle ha ett negativt värde.

Det tredje svaret är att väljarna troligen stöder vårt krav på att alla politiska beslut ska vara fattade på basis av tillräcklig evidens, och att om så är fallet så kravet knappast odemokratiskt. Politikerna är ju bara väljarnas representanter, och det borde därför inte vara odemokratiskt om väljarna beslöt att inskränka deras makt.

Vi kan naturligtvis inte med säkerhet veta att vårt krav har väljarnas stöd (något opinionsinstitut borde undersöka saken), men är övertygade om att så är fallet – att om väljarna bara får ordentlig information om vad evidensbaserad policy är och vilka positiva effekter den kan ha på deras liv, så kommer de undra varför inte alla policies redan är evidensbaserade. Det är därför centralt att väljarna får denna information från vårt nätverk (och från andra källor).

För att understryka vilket stöd vår uppfattning har, är det också viktigt att Nätverket för evidensbaserad policy inte endast blir ett elitnätverk, såsom t ex brittiska What Works är, utan istället blir en rörelse för mycket bredare grupper. Det skulle bli svårt för politikerna att vifta undan kraven på att alla policies måste vara evidensbaserade såsom odemokratiska, om de stöds av en folkrörelse.

För att sammanfatta:

Krav: Alla policies måste vara evidensbaserade

Detta minskar politikernas makt. Är det därför odemokratiskt? Nej, eftersom kravet:

1) endast minskar politikernas makt över vilka medel man ska använda för att nå målen, ej över målen själva.

2) endast utesluter icke-evidensbaserade medel, vars värde är tveksamt.

3) (sannolikt) har väljarnas stöd.

Skribent: Stefan Schubert

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *