Manifest

Manifest för Nätverket för evidensbaserad policy

I detta manifest beskrivs nätverkets övergripande syfte och karaktär. Mer konkreta planer kommer att utvecklas senare.

Målsättning

Det primära målet med vårt nätverk är att se till att alla politiska beslut fattas på basis av tillräcklig evidens. Mer precist vill vi att det vid varje politiskt beslut ges tillräcklig evidens för att de medel som man föreslår (t ex en viss arbetsmarknadspolitisk reform) är det mest effektiva sättet att nå det mål man har med beslutet (t ex sänkt arbetslöshet). Notera att detta inte endast gäller nya reformer, utan att vi även vill att sedan tidigare existerande policies ska visas vara tillräckligt evidensbaserade.

Exakt vad som utgör tillräcklig evidens måste bli föremål för noggranna undersökningar. Det lär variera med kriterier som a) frågans vikt b) tidspress c) hur lätt det är att skaffa ny evidens. I vissa fall kan det krävas randomiserade kontrollstudier, medan det i andra fall kan räcka med svagare typ av evidens.

Vi vill även i övrigt verka för en politisk kultur som genomsyras av respekt för kunskap – där man intar politiska åsikter därför att de stöds av vetenskapen, snarare än för att de överensstämmer med ens förutfattade meningar, där man debatterar på ett ärligt, sakligt och kunskapsbaserat sätt, och där man är beredd att ändra sig om man får reda på att ens förslag vilar på en felaktig faktagrund.

 

Metoder

Vi bör vara metodologiskt pluralistiska: dvs vi bör inte på förhand bestämma oss för en specifik metod. Exempel på olika metoder som kan hjälpa oss att nå vårt mål om att göra politiken tillräckligt evidensbaserad kan vara

a) lagstiftning (jmf liknande lagstiftning som Lagen om offentlig upphandling)

b) ratingsystem av hur evidensbaserade olika policies är (antingen av en statlig eller en icke-statlig instans)

c) folkliga och mediala påtryckningar

d) förmedling av kunskap och evidens från akademiker till kommunpolitiker och andra makthavare.

e) arbete för spridning av rationalistiska normer i politiken (inklusive politiska debatter)

 

Objektivitet

Vi bör vara objektiva och inte uttala oss om vilka finala mål politiken bör ha (välfärd, jämlikhet, etc). Däremot kan vi kritisera politiker som ställer upp instrumentella mål som de facto inte är det mest effektiva sättet att nå deras finala mål.

Vårt nätverk är partipolitiskt oberoende, och det är av stor vikt att det uppfattas som sådant. Medan man naturligtvis får kritisera politiska förslag som inte är tillräckligt evidensbaserade inom ramarna för nätverket ska syftet alltid vara att göra politiken mer evidensbaserad, inte att bedriva partipolitik. Vi vill inte ha medlemmar som använder nätverket för att bedriva partipolitik – det får de göra genom andra fora. Medlemmar som bedriver hätsk politisk argumentation inom ramarna för nätverket kommer uteslutas (i synnerhet om denna är rasistisk, sexistisk eller på annat sätt diskriminerande.) Likaså kommer besökare på vår Facebooksida och vår hemsida som gör sådana kommentarer att blockeras.

 

Nätverkets karaktär

Vi önskar både vara ett nätverk för akademiker, journalister, tjänstemän, politiker och andra inflytelserika grupper, och en bred folkrörelse.

Vi önskar även knyta kontakt med en rad andra nätverk som också arbetar för förmedling av kunskap inom samhället. Specifikt tänker vi oss att vi skulle kunna fungera som en paraplyorganisation för olika nätverk vars mål är att göra politiken mer kunskapsbaserad. Medlemmar av nätverket uppmanas att starta och driva sina egna projekt inom ramen för nätverkets övergripande syften (detta är en del av den metodologiska pluralismen).

Eftersom nätverkets mål är att göra den politiska kulturen mer nyanserad och kunskapsbaserad, är det naturligtvis viktigt att vår interna samtalskultur präglas av samma egenskaper. Vi ska dessutom naturligtvis ha en demokratisk struktur.

Dessutom är det – inte minst eftersom vårt nätverk till sin natur till viss del är kritiskt – viktigt att på alla sätt söka skapa och upprätthålla en positiv energi inom nätverket. Vi vill inte bli ett forum för allmänna klagomål på politiker, utan vill konstruktivt försöka bidra till att utveckla politiken, och därigenom det svenska samhället.