Introduktion till argumentationslistorna

Nätverket för evidensbaserad policy testar härmed ett nytt redskap som är tänkt att hjälpa er som följer den politiska debatten: vad vi kallar argumentslistor. Vi listar helt enkelt de vanligaste argumenten för och emot olika teser, som att Sverige bör gå med i NATO, att aktiv dödshjälp bör legaliseras eller att medborgarlön bör införas. Tanken är att läsaren snabbt och enkelt ska kunna få en överblick över de olika debatterna.

Listorna är korta. Till en början kommer vi lista högst tio argument för en tes, och tio emot (till detta tillkommer dock ibland stödargument respektive invändningar mot argumenten). Det finns två huvudsakliga skäl till det. Det första är att vi genom att minska mängden arbete per debatt kan täcka fler debatter. Det andra är att alltför långa listor blir svåröverskådliga och därför inte skänker ordentlig överblick. Det finns t ex ett liknande amerikanskt projekt – ProCon.org – som är mycket mer detaljerat men som i våra ögon just därför inte blir så användbart för andra än specialister.

Beskrivningarna av argumenten är även de helt korta. Ofta är de mer eller mindre bara citat från olika artiklar (ibland kan dock en kortare förklaring av dem behövas). Skälet till det är – förutom ovan nämnda skäl till varför korthet i allmänhet är att föredra  – att det är större risk att mer omfattande beskrivningar uppfattas som partiska, vilket vi vill undvika så gott det går (trots vetskapen om att total opartiskhet är svår att uppnå). Likaså är det svårt att strukturera hur de olika argumenten förhåller sig till varandra i större detalj än vi gjort här utan att det kan uppfattas som ett implicit ställningstagande. Vi råder dock läsarna att själva försöka klassificera argumenten och strukturera dem som de finner lämpligt, för att själva få en bättre förståelse för debatterna.

Vi skapar inga egna argument utan listar enbart sådana som förekommer i den offentliga debatten (vi anammar alltså Wikipedias ”No original research”-policy). Vårt främsta kriterium när vi väljer ut argument är att argumentet är vanligt förekommande, men det är också viktigt att argumentet faktiskt tas på allvar av debattdeltagarna. ”Hitler var också vegan” skulle således inte listas, även om det skulle vara ett vanligt argument mot veganism. Notera även att vi inte inkluderar argument som inte nämnts i den offentliga debatten (utan enbart t ex i vetenskapliga tidskrifter).

Likartade debatter slås ihop så gott det går. Vi har t ex inte en lista för avkriminalisering av sexköp, och en annan för legalisering. Detta inte minst eftersom dessa två debatter förs som om de vore en. Likaså slås likartade argument ihop.

Vi ska betona att listorna inte är avsedda att vara perfekta eller fullständiga. Att vi vill begränsa oss till tio argument kommer t ex leda till att vissa argument som faktiskt getts inte får plats. Istället är de som sagt tänkta att hjälpa läsaren att få en allmän överblick. De är en hjälpande hand, varken mer eller mindre.

Målet med argumentslistorna

Vår förhoppning är att politikintresserade ska börja använda sig av dessa listor, dels för att få överblick över olika debatter, men också för att ”pricka av” att t ex ledarskribenter tagit upp de viktigaste argumenten mot de teser de förfäktar. Ett vanligt problem idag är nämligen att viktiga motargument inte över huvud taget bemöts. Det är möjligt att komma undan med det, eftersom få har ordentlig överblick över debatterna. Om det skulle ändras, skulle nivån på debatten således kunna höjas.

Det här projektet är dock något av ett experiment. Hur det utvecklas beror på mottagandet, alternativa projekt, mm. Vi hoppas kunna lägga till ytterligare funktionaliteter efter hand.