Statlig skola

Argument för och emot ett förstatligande av skolan

Här följer en sammanfattning av de främst förekommande argumenten för och emot tesen att staten skall ta över finansiering och huvudmannaskap för skolan.

Notera att det faktum att vi listat ett argument inte innebär att vi anser att det är bra. Avsikten med listorna är att sammanfatta olika debatter i media, inte att utvärdera dem. För mer om hur listorna är uppbyggda, läs vår introduktionspost.

För

1. Kommunaliseringen har lett till minskad likvärdighet på grund av för stora ekonomiska skillnader mellan kommuner.

2. Kommunaliseringen har lett till försämrade resultat och sänkt status för lärarna.

3. De kommunala huvudmännen följer inte intentionerna bakom nya reformer.

4. En stor andel av lärarna är för förstatligande.

5. Skolan borde vara en nationell angelägenhet.

6. Förstatligande skulle förenkla ansvarsutkrävandet. 

7. Skolan styrs av politiker som har uppdraget som fritidssysselsättning.   

8. En majoritet av det svenska folket föredrar staten som huvudman och/eller fininsiär.   

Mot

1. En stor omorganisation av skolan löser inte problemen utan bromsar istället upp viktiga åtgärder, som satsningen på lärare.

2. Ett förstatligande är en dyr lösning.

3. Det är mer prioriterat med åtgärder som förbättrar undervisningen i klassrummet.

4. Besluten om skolan bör fattas nära medborgarna.

5. Förstatligande minskar mångfalden av skolor.

6. Det är oklart vad som händer med friskolorna vid ett förändrat huvudmannaskap.

7. Skillnaden mellan skolor växer mer än skillnaden mellan kommuner. 

8. Staten styr redan skolan idag, exempelvis genom skollag, läroplaner, och lärarutbildning.

Om du känner till ett argument som framförts i den offentliga debatten, men som vi missat kan du mejla till evidensbaseradpolicy@gmail.com. Argument som enbart framförts i privata konversationer kan däremot inte få plats på våra listor.