Studieavgifter

Argument för och emot studieavgifter

Här följer en sammanfattning av de främst förekommande argumenten för och emot tesen att studieavgifter bör införas vid svenska universitet och högskolor. 

Notera att det faktum att vi listat ett argument inte innebär att vi anser att det är bra. Avsikten med listorna är att sammanfatta olika debatter i media, inte att utvärdera dem. För mer om hur listorna är uppbyggda, läs vår introduktionspost.

För

1. Avgifterna skulle ge högskoleutbildningarna ökade resurser, vilket behövs för att höja nivån.

Invändning 1: I de länder där studieavgifter införts har man inte hittat något samband mellan studieavgiftsnivå och utbildningskvalitet.

Invändning 2: Ett system med studieavgifter innebär att högskolorna måste lägga mer pengar på marknadsföring, och dessutom till att färre studenter söker sig till högskolan. Således leder det inte till ökade resurser för högskolorna.

Invändning 3: I andra länder har man sett att när studieavgifterna införs, så sänks de statliga anslagen till högskolorna. Således får inte högskolorna några ökade resurser totalt sett.

Stödargument: Sverige satsar mindre resurser på högskoleutbildningen än länder som har studieavgifter.

2. Avgifterna skulle ge högskolorna incitament att höja nivån på utbildningarna, eftersom studenterna inte kommer vilja betala för utbildningar de inte uppfattar som nyttiga och värdefulla.

3. Studieavgifter kombinerade med utökade studielån kan ge svenska högskolor en chans att expandera internationellt utan att det leder till att andra EU-medborgare kan studera gratis i Sverige.

4. Med studieavgifter får studenterna incitament att välja en utbildning som leder till jobb.

Mot

1. Studieavgifter skulle leda till ökad social snedrekrytering.

Stödargument 1: Det leder till slöseri med humankapital i form av begåvningar som inte har råd att studera.

Stödargument 2: Det skulle leda till att bildning i mindre grad spreds till ekonomiskt svaga grupper, vilket i sin tur skulle inverka negativt på demokratin.

Stödargument 3: Det skulle leda till ett mer ojämlikt samhälle med en mer rigid klasstruktur.

Invändning mot motargument 1: De länder som har studieavgifter har inte större social snedrekrytering än Sverige.

2. Studieavgifter skulle skicka en negativ signal till svenskarna, vilket skulle riskera att minska den sociala tilliten.

3. Studieavgifter skulle leda till att det lönade sig sämre att utbilda sig.

Invändning: Studieavgifter kan kombineras med sänkta skatter, vilket tar bort denna effekt.

 

Om du känner till ett argument som framförts i den offentliga debatten, men som vi missat kan du mejla till evidensbaseradpolicy@gmail.com. Argument som enbart framförts i t ex vetenskapliga tidskrifter eller i privata konversationer kan däremot inte få plats på våra listor.