Stadgar

Stadgar för Nätverket för evidensbaserad policy 

Dessa stadgar har antagits av det konstituerande årsmötet 2015­09­19

§ 1. NAMN

Föreningens namn är Nätverket för evidensbaserad policy.

§ 2. ÄNDAMÅL

Nätverket för Evidensbaserad Policy (hädanefter “föreningen”) är en ideell förening vars syfte är att verka för:

(a)att politik och offentlig förvaltning skall bedrivas på basen av bästa möjliga evidens

(b)en politisk kultur som genomsyras av respekt för kunskap i form av saklig och

vetenskapligt underbyggd offentlig debatt.

Föreningen är i övrigt politiskt, ideologiskt och religiöst obunden

§ 3. SÄTE

Föreningens säte är Stockholms stad, Stockholms län.

§ 4. MEDLEMMAR

Medlem kan den bli som visat att hen bidrar till föreningens ändamål. Nya medlemmar godkänns av styrelsen. Medlem som motverkar föreningens ändamål, stadgar, eller på annat sätt är till betydande last för föreningen kan uteslutas av styrelsen. Beslut om uteslutning kan överklagas till årsmötet.

Årsmötet beslutar om eventuell medlemsavgift.

Alla medlemmar har närvaro­, yrkande­ och rösträtt vid årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad innan årsmötet.

§ 5. ÅRSMÖTE

Föreningens ordinarie årsmöte hålls årligen mellan 1 september och 1 november. Vid årsmötet har varje medlem en röst. Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1.Val av mötesordförande och mötessekreterare

2.Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

3.Fastställande av föredragningslistan

4.Fastställande av röstlängd

5.Godkännande av kallelse

6.Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året

7.Revisorernas berättelse

8.Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat

9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10.Beslut om

a)antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare

b)mandatperiod (1 eller 2 år)

c)ev. ersättning till styrelse m.fl.

11.Val av ordförande i föreningen

12.Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare

13.Val av revisorer och ersättare

14.Val av ombud till övriga föreningar.

15.Val av valberedning

16.Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift

17.Framställningar och förslag från styrelsen samt motioner från medlemmar

18.Övriga frågor

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen.

Kallelse till årsmöte skall ske genom personlig kallelse per e­post senast 2 månader före årsmötet. Möteshandlingar ska vara medlemmar tillhanda via e­post senast 14 dagar innan årsmötet.

§ 6. STYRELSE

Styrelsen består av ordförande, samt minst 4 övriga ledamöter och det antal ersättare som årsmötet beslutar. Mandatperioden kan vara ett eller två år, enligt årsmötets beslut. Endast medlemmar kan väljas till styrelsen.

Styrelsen sköter föreningens löpande verksamhet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsen skall sammanträda när ordförande eller två övriga ledamöter så begär.

Styrelsen är beslutsför när en absolut majoritet av ledamöterna är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet, undantaget beslut rörande medlemskap samt firmatecknare som fattas med absolut majoritet. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§ 7. VERKSAMHETS­ OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhets­ och räkenskapsår omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december. Styrelsen skall senast 1 maj överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 8. REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av en av årsmötet utsedd revisor. Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast en månad före ordinarie årsmötet.

§ 9. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslut om stadgeändring skall ske med ⅔ majoritet.

§ 10. UPPLÖSNING

Beslut om upplösning fattas på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning skall ske med ⅔ majoritet. Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.