Vad vill vi?

Ett nätverk för bättre beslut

Vi är ett nätverk som syftar till att politiska beslut som fattas ska bli bättre. Med detta menar vi att besluten ska vara bättre grundade i kunskapen om vad dess konsekvenser sannolikt kommer bli. Denna kunskap går att finna genom forskning om hur olika delar av samhället fungerar. Ibland finns det mycket forskning om en politisk fråga, och då menar vi att man bör utgå ifrån denna forskning när man väljer mellan olika förslag. De förslag som enligt forskningen är bäst lämpade för att uppnå det mål man har är de som ska väljas. Det är vad man främst menar när man pratar om evidensbaserad policy. Evidens betyder alltså att det ska finnas en någorlunda stark forskningsgrund.

Ibland är dock forskningen inte lika omfattande och då menar vi som förespråkar evidensbaserad policy att man ska använda sig av vetenskap som metod för att få större kunskap om frågan. Det kan till exempel handla om att man ska uppmuntra att mer forskning görs i frågan, eller så väljer man det förslag som trots den bristande forskningsgrunden ändå har bäst stöd, och därefter prövar detta i mindre utsträckning och gör noggrann utvärdering.

Vi är en ideell förening som är partipolitiskt obunden. Vi är ett löst sammansatt nätverk av personer som på olika sätt vill bidra till en mer evidensbaserad politik. Om du vill bli en del av vårt nätverk så kontakta oss gärna via någon av de kanaler som vi presenterar på vår kontaktsida.

 

 

FAQ

Vad är evidensbaserad policy?
Evidensbaserad policy handlar om att politiska beslut (policies) ska ha en god forskningsgrund (vara evidensbaserade). Det vill säga att man inte ska föreslå politiska åtgärder utifrån vad man gissar eller önskar att effekten kommer bli av dem, eller att man bygger förslagen på lite löst sammansatt fakta som inte är rättvisande för den mer utförliga forskningsgrunden. Evidensbaserad policy handlar också om att man ska göra ordentliga utvärderingar av de förslag som godkänns och blir verklighet, så att man kan ta reda på om effekterna blev det som man hade tänkt sig.

Vad är ideologins roll enligt evidensbaserad policy?
Inom evidensbaserad policy skiljer man mellan mål och medel. Mål är VAD man vill uppnå med politiken, medan medel är HUR man vill uppnå det. Målet med politiken ska bestämmas av ideologin, medan medlet eller metoden ska vara den vetenskapliga metoden. Evidensbaserad policy går alltså att applicera på samtliga ideologier som Sveriges riksdagspartier förespråkar, och står alltså inte i motsättning till dem. Evidensbasering kan till och med ses som ett verktyg för att öka sina ideologiska mål.